Výroční zprávy dle z.106/99

Výroční zpráva za rok 2013

 

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Nestrašovice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí :
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu :
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V  Nestrašovicích dne  2.1.2014                                                                                                                                                                                                                                                       starosta obce

Krotký Pavel

Krotký Pavel                                                                                                                                                                                                                                             starosta obce

Krotký Pavel